Privacy Policy

Laatste update: 02-05-2023

LEEF Fotografie is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 73530492.

Wij hechten veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

LEEF Fotografie houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en typen persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring;
 • Uw bedrijfsnaam en commerciële uitingen welke door LEEF Fotografie vervaardigd zijn kunnen gepresenteerd worden voor commerciële doeleinden t.b.v. LEEF Fotografie (website/social media). Uw overige gegevens zullen nimmer getoond worden en/of geblokt worden. Dit is tevens opgenomen in de Algemene Voorwaarden;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Verwerking van persoonsgegevens van klanten of leveranciers
Persoonsgegevens van (contacten en medewerkers van) klanten of leveranciers worden door LEEF Fotografie verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinde;
 • Om telefonisch of per e-mail contact te hebben over onze dienstverlening;
 • Om thuisreportages te kunnen doen;
 • Om een reportage te kunnen plannen/reserveren;
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren;
 • Om te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • Om uw betaling af te kunnen handelen
 • LEEF Fotografie verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De overeengekomen opdracht;
 • Mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje en/of via koppeling op Social media (bv. LinkedIn).

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan LEEF Fotografie de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voor- en achternaam;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Foto’s in opdracht gemaakt;
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website.

Uw persoonsgegevens worden door LEEF Fotografie opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst.

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Wij verkopen uw gegevens niet.

Zo kunnen wij gebruik maken van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de (financiële) administratie;
 • Het verzorgen van specialistische werkzaamheden (bv. drone fotografie, videobeelden).

Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen (die persoonsgegevens verwerken) waarmee we geen (verwerkers)overeenkomst hebben afgesloten. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU
Wij verstrekken alleen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn binnen de EU.

Bewaartermijn
LEEF Fotografie bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Mocht u het niet eens zijn met de manier van handelen, heeft u altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming. Vragen Als u naar aanleiding van de privacyverklaring nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact met ons op.

Contactgegevens
LEEF Fotografie
Acacialaan 52 5051ZA Goirle
Tel.: 06 – 246 336 83
eefje@leeffotografie.nl

Vragen of onduidelijkheden?

Zijn er vragen of onduidelijkheden na het doorlezen van de privacy policy? Neem contact met op door het contactformulier in te vullen, of door een mailtje te sturen naar eefje@leeffotografie.nl