Algemene Voorwaarden

Laatste update: 02-05-2023

Artikel 1 – Definities

 1. LEEF Fotografie: de eenmanszaak LEEF Fotografie, statutair gevestigd te Goirle en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 73530492.
 2. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met LEEF Fotografie een overeenkomst is aangegaan.
 3. Onder ‘algemene voorwaarden’ wordt verstaan: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen.
 4. Diensten: alle diensten die LEEF Fotografie voor de opdrachtgever uitvoert. Hieronder wordt onder andere verstaan, doch niet uitsluitend: het maken en nabewerken van foto’s.
 5. Overeenkomst: de overeenkomst tussen LEEF Fotografie en opdrachtgever krachtens welke LEEF Fotografie de dienst zal uitvoeren.
 6. Informatie: alle gegevens afkomstig van opdrachtgever.
 7. Schriftelijk: per brief, e-mail en digitale berichtgeving.
 8. Website: www.leeffotografie.nl.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door LEEF Fotografie gedane aanbiedingen, uitgebrachte offertes, gesloten overeenkomsten, verrichte diensten en overige verrichte handelingen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Door ondertekening van een overeenkomst of opdrachtbevestiging met LEEF Fotografie of door akkoord gaan via de e-mail verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden van LEEF Fotografie en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.
 3. In geval van strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en gemaakte afspraken in een overeenkomst dan prevaleren de bepalingen uit de overeenkomst.
 4. Het uitbrengen van een al dan niet met offerte aangeduide prijsopgave of soortgelijke mededeling verplicht LEEF Fotografie niet tot het sluiten van een overeenkomst met opdrachtgever.
 5. De bedingen in deze algemene voorwaarden zijn gemaakt ten behoeve van LEEF Fotografie en ten behoeve van alle andere personen die voor LEEF Fotografie werkzaam zijn respectievelijk alle personen die bij de uitvoering van LEEF Fotografie bij enige opdracht zijn ingeschakeld, respectievelijk alle personen voor wier handelen of nalaten LEEF Fotografie aansprakelijk zou kunnen zijn.
 6. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt door in gebruik name van deze algemene voorwaarden verworpen.

Artikel 3 – Offertes en aanbiedingen

 1. Offertes van LEEF Fotografie zijn geldig voor de in de offerte aangegeven termijn. Indien er geen termijn is aangegeven, is de offerte geldig tot 14 dagen na de datum waarop de offerte is uitgebracht.
 2. LEEF Fotografie zal in de offerte aangeven welke diensten worden aangeboden en welke bedragen de opdrachtgever verschuldigd is bij aanvaarding van de offerte.
 3. Indien blijkt dat de bij de aanvraag of overeenkomst door de opdrachtgever verstrekte gegevens onjuist waren, behoudt LEEF Fotografie zich het recht om de betreffende prijzen en andere voorwaarden aan te passen.
 4. Offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.
 5. LEEF Fotografie behoudt zich het recht om prijzen tussentijds te wijzigen. Indien de prijzen van aangeboden producten stijgen na totstandkoming van de overeenkomst, dan is opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te annuleren per de datum dat de prijsverhoging ingaat. Prijsverhogingen ten gevolge van een wettelijke regeling of bepaling zijn hierbij uitgesloten.
 6. LEEF Fotografie behoudt zich het recht om jaarlijks prijzen te verhogen met een percentage gelijk aan de stijging van de consumentenprijsindex, vastgesteld door het CBS. Deze verhoging van de prijzen geeft de opdrachtgever geen recht om de overeenkomst te ontbinden.
 7. LEEF Fotografie is niet aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor fouten in de offerte wanneer de opdrachtgever redelijkerwijs kon begrijpen dat de offerte, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing, verschrijving of typefout bevat.
 8. Een overeenkomst komt tot stand vanaf het moment dat de opdrachtgever op enigerlei wijze een mededeling aan LEEF Fotografie verricht inhoudende de aanvaarding van een offerte.
 9. Na het tot stand komen van een overeenkomst kan deze enkel met wederzijdse goedkeuring worden gewijzigd.
 10. Na het tot stand komen van een overeenkomst, zal LEEF Fotografie binnen bekwame tijd overgaan tot uitvoering van de diensten.
 11. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de opdrachtgever en LEEF Fotografie zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde schriftelijke overeenkomst door beide partijen zijn aanvaard.

Artikel 4 – Uitvoering van de opdracht

 1. Het staat LEEF Fotografie vrij verleende opdrachten onder haar verantwoordelijkheid door, door haar aan te wijzen werknemers en/of ingeschakelde, derden uit te laten voeren.
 2. LEEF Fotografie zal bij het uitvoeren van de aan haar verleende opdrachten, bij de uitvoering van alle werkzaamheden en bij de selectie van door haar in te schakelen andere personen, de kwaliteit van LEEF Fotografie in acht nemen.
 3. De duur van de opdracht kan worden beïnvloed door allerlei factoren zoals de kwaliteit van de informatie van opdrachtgever, de medewerking van derden, ongeval, technische storing, weersomstandigheden, ziekte of andere omstandigheden waarop LEEF Fotografie geen invloed kan uitoefenen. De termijn waarbinnen de werkzaamheden dienen te zijn afgerond zijn derhalve slechts te beschouwen als fatale termijn in de zin van boek 6 BW indien dit uitdrukkelijk tussen opdrachtgever en LEEF Fotografie is overeengekomen.
 4. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan LEEF Fotografie aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig en juist aan LEEF Fotografie worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig of juist aan LEEF Fotografie zijn verstrekt, heeft LEEF Fotografie het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan opdrachtgever in rekening te brengen.
 5. Opdrachtgever staat tegenover LEEF Fotografie in voor de juistheid van verstrekte gegevens. LEEF Fotografie is niet aansprakelijk voor schade, van elke aard ook, doordat LEEF Fotografie is uitgegaan van de door opdrachtgever verstrekte onjuiste en/ of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor LEEF Fotografie kenbaar was.
 6. Opdrachtgever vrijwaart gebruiker voor eventuele aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de opdracht schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.
 7. LEEF Fotografie is gerechtigd om voor promotionele doeleinden het gemaakte materiaal en de gegevens van de opdrachtgever te publiceren op de website en/of social media kanalen van LEEF Fotografie en/of overige promotionele uitingen van LEEF Fotografie.
 8. LEEF Fotografie heeft het recht zich in geval van een onvoorziene omstandigheid of in geval van overmacht door een derde te laten vervangen.
 9. Alle diensten en producten welke door LEEF Fotografie worden geleverd, zijn uitgesloten van het herroepingsrecht. De producten worden op maat gemaakt. De opdrachtgever gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat hij afstand doet van de bedenktijd en het daarbij horende herroepingsrecht.

Artikel 5 – Levering

 1. De levering van het product zal uitsluitend digitaal plaatsvinden, over het algemeen in de vorm van een JPEG, PDF of MP4. Het product wordt eenmaal geleverd aan opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk wordt verzocht om repeterende levering.
 2. De door LEEF Fotografie te hanteren leveringstermijn varieert per opdracht en wordt in overleg met opdrachtgever vastgesteld. De door LEEF Fotografie opgegeven levertijd begint na totstandkoming van de overeenkomst en na ontvangst van alle benodigde gegevens en/of materialen van de opdrachtgever.
 3. Indien de levering vertraging oploopt, zal LEEF Fotografie dit zo snel mogelijk schriftelijk of per e-mail aan de opdrachtgever mededelen.
 4. Een door LEEF Fotografie vastgestelde leveringstermijn kan nimmer als fatale termijn beschouwd worden. Door het enkele overschrijden van een leveringstermijn raakt LEEF Fotografie niet van rechtswege in verzuim.
 5. Bij overschrijding van de levertermijn met meer dan 30 dagen, komt de opdrachtgever de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien LEEF Fotografie, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst.
 6. Aan de leveringsplicht van LEEF Fotografie zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door LEEF Fotografie geleverde zaken een keer aan de opdrachtgever zijn aangeboden.

Artikel 6 – Prijs

 1. Alle opgegeven prijzen zijn in euro’s en exclusief btw en andere door de overheid opgelegde heffingen, alsmede exclusief eventueel in het kader van de opdracht te maken kosten, zoals onder meer reis-, verzend- en administratiekosten.
 2. LEEF Fotografie heeft het recht om betaling van een voorschot te eisen alvorens met de werkzaamheden aan te vangen. Dit voorschot staat in redelijkheid tot het in het kader van de opdracht te verrichten werk.
 3. LEEF Fotografie brengt de door haar verrichtte werkzaamheden in opdracht van opdrachtgever in rekening middels een factuur onmiddellijk na aanlevering van alle producten die onderdeel zijn van de opdracht.
 4. Indien de initiële opdracht door opdrachtgever vlak voorafgaand aan, dan wel ten tijde van het uitvoeren van die opdracht, wordt verruimd, is er sprake van meerwerk. LEEF Fotografie zal hier meerkosten voor in rekening brengen bij opdrachtgever.

Artikel 7 – Betalingstermijn

 1. De betalingsverplichting van de opdrachtgever vangt aan op de dag waarop de overeenkomst tot stand komt.
 2. Opdrachtgever dient de prijs en de overige krachtens de overeenkomst verschuldigde bedragen te betalen binnen 15 dagen na factuurdatum, zonder zich op enige korting, verrekening of opschorting te kunnen beroepen.
 3. Indien de opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichting voldoet is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling nodig is.
 4. In geval van niet tijdige betaling van de aanbetalingsfactuur kan LEEF Fotografie besluiten haar werkzaamheden “on hold” te zetten tot het moment van betaling.
 5. Bij een niet tijdige betaling is de opdrachtgever, naast het verschuldigde bedrag vermeerderd met de wettelijke (handels)rente, gehouden tot betaling van €50,00 exclusief btw bij de tweede herinnering en een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, welke ten minste 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 150,- excl. BTW bedragen en tevens de kosten voor juristen, advocaten, deurwaarders, incassobureaus en de eventuele gerechtelijke procedure bij de rechtbank of het gerechtshof.
 6. In bovenstaande gevallen heeft LEEF Fotografie voorts het recht uitvoering van de overeenkomst of enig nog niet uitgevoerd gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, zonder recht op vergoeding van schade voor opdrachtgever die hierdoor mocht ontstaan.
 7. Geen enkel gebruik van het product op welke wijze dan ook is toegestaan, zolang opdrachtgever enige uitstaande factuur van LEEF Fotografie nog niet heeft voldaan of anderszins nog niet geheel heeft voldaan aan enigerlei verplichting voortvloeiende uit welke overeenkomst met LEEF Fotografie dan ook.
 8. Indien de factuur van LEEF Fotografie niet akkoord is, om welke reden dan ook, dient opdrachtgever dit binnen 10 dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk mee te delen aan LEEF Fotografie. Bij het uitblijven van een dergelijke mededeling wordt de factuur geacht akkoord te zijn. Bezwaren tegen een factuur ontslaan opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichting.

Artikel 8 – Auteursrecht en licentie

 1. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de diensten ontwikkelde of ter beschikking gestelde documentatie, adviezen, rapporten, offertes, strategieën, foto’s, video’s, teksten, alsmede voorbereidend materiaal daarvan berusten uitsluitend bij LEEF Fotogrfaie tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. De door LEEF Fotografie geleverde producten en/of diensten mogen, gedeeltelijk of geheel, nooit worden verveelvoudigd of worden doorverkocht, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 3. De inhoud van de website, waaronder doch niet uitsluitend: de teksten, afbeeldingen, vormgeving, merken en domeinnamen, zijn het eigendom van LEEF Fotografie en worden beschermd door auteursrechten en intellectuele of industriële eigendomsrechten die onder het toepasselijk recht bestaan. Het is gebruikers van de website niet toegestaan om de website of enig gedeelte daarvan te verveelvoudigen dan wel ter beschikking te stellen zonder toestemming van LEEF Fotografie. De opdrachtgever komt een beperkt publicatierecht van de beelden toe, na volledige betaling van het vooraf overeengekomen factuurbedrag.
 4. Elk gebruik van de door LEEF Fotografie geleverde producten dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van LEEF Fotografie.
 5. Bij inbreuk komt LEEF Fotografie een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door LEEF Fotografie gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder begrepen het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).
 6. Opdrachtgever zal te allen tijde derden wijzen op en berichten over de herkomst van de door LEEF Fotografie gemaakte producten en het daarop rustende auteursrecht van LEEF Fotografie.
 7. Indien de klant foto’s en video’s op social media of andere online platformen wil delen, is hij/zij daartoe slechts gerechtigd wanneer hij de naam LEEF Fotografie of @leef__fotografie (Instagram) daarbij vermeld.
 8. In aanvulling op hetgeen bepaald in artikel 4.8 is LEEF Fotografie eveneens gerechtigd om voor promotionele doeleinden de gegevens van de opdrachtgever te publiceren op de website en/ of social media kanalen van LEEF Fotografie en/of overige promotionele uitingen van LEEF Fotografie.

Artikel 9 – Geheimhouding

 1. LEEF Fotografie heeft de verplichting om alle schriftelijke informatie welke zij door de uitvoering van de overeenkomst van opdrachtgever ontvangt en die door opdrachtgever als vertrouwelijk is aangemerkt, geheim te houden. LEEF Fotografie zal te allen tijde tegenover een ieder de vertrouwelijkheid van de door opdrachtgever verstrekte gegevens waarborgen.
 2. LEEF Fotografie zal deze verplichting tevens opleggen aan de door haar eventueel ingeschakelde derde.
 3. Een afwijking van de geheimhoudingsplicht is toegestaan, indien de Wet hiertoe verplicht, alsmede ten aanzien van informatie die reeds bij LEEF Fotografie bekend is, onafhankelijk van de opdrachtgever is verzameld, door LEEF Fotografie rechtmatig zonder plicht tot geheimhouding van een derde is verkregen, of reeds door een rechthebbende in het publiek domein is vrijgegeven.

Artikel 10 – Klachten

 1. Klachten over een product van LEEF Fotografie dan wel de werkzaamheden die daaraan ten grondslag liggen, dienen door opdrachtgever binnen 10 dagen na voltooiing van het product schriftelijk te worden gemeld aan LEEF Fotografie. Alsdan dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de eventuele tekortkomingen aan LEEF Fotografie te worden medegedeeld, zodat LEEF Fotografie in staat is adequaat hierop te reageren.
 2. Indien een klacht gegrond is zal LEEF Fotografie de werkzaamheden alsnog zoals overeengekomen verrichten, tenzij opdrachtgever aan LEEF Fotografie te kennen geeft dat dit niet noodzakelijk is, danwel LEEF Fotografie redelijkerwijs behoort te begrijpen dat verdere nakoming niet noodzakelijk is, bijvoorbeeld omdat dit zinloos is geworden.

Artikel 11 – Intrekken en ontbinding opdracht

 1. Zowel opdrachtgever als LEEF Fotografie hebben het recht de opdracht voor aanvang van de werkzaamheden door LEEF Fotografie, door schriftelijke intrekking met opgaaf van reden te doen eindigen. Intrekking van de opdracht door opdrachtgever ontslaat LEEF Fotografie van de verplichting tot uitvoering van de opdracht.
 2. Indien opdrachtgever de gemaakte afspraak intrekt binnen 24 uur voor de uitvoering hiervan, worden geen kosten in rekening gebracht.
 3. Eventueel reeds gemaakte (deel)producten door LEEF Fotografie zullen aan opdrachtgever worden geleverd en worden gefactureerd conform de gebruikelijke tarieven. LEEF Fotografie zal een gespecificeerde opgave doen van de door haar gemaakte kosten, die opdrachtgever alsdan dient te betalen. De opgave kan nimmer hoger zijn dan het vooraf afgesproken tarief.
 4. Indien opdrachtgever de gemaakte afspraak voor het maken van een product, intrekt of wenst te verzetten binnen 24 uur voor de uitvoering hiervan, kan LEEF Fotografie voorrijkosten en het uurtarief van de gederfde tijd aan opdrachtgever doorberekenen

Artikel 12 – Verstrekken van gegevens aan derden

 1. Opdrachtgever is niet gerechtigd om een product van LEEF Fotografie zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van LEEF Fotografie aan derden te verstrekken.
 2. LEEF Fotografie is gerechtigd om in het kader van een opdracht gegevens van de opdrachtgever aan derden te verstrekken.

Artikel 13 – Bewaartermijn

 1. LEEF Fotografie zal de door haar gemaakte eindproducten voor opdrachtgever maximaal 6 maanden lokaal opslaan en kosteloos een enkele opdracht op verzoek kunnen leveren.
 2. Na 6 maanden zullen de eindproducten in het archief worden opgeslagen. Op verzoek van opdrachtgever kan tot maximaal 3 jaar terug en tegen een meerprijs van € 15 ex btw per opdracht een eindproduct uit het archief worden opgevraagd.

Artikel 14 – Aansprakelijkheid

 1. Iedere overeenkomst tussen LEEF Fotografie en de opdrachtgever is te typeren als een inspanningsovereenkomst. LEEF Fotografie kan als gevolg nimmer aansprakelijk worden gesteld voor niet behaalde resultaten.
 2. Indien LEEF Fotografie onverhoopt hetgeen bepaald in artikel 14.1 toch aansprakelijk wordt gesteld, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal 1 maal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). Dit bedrag is niet hoger dan €2.000,= en in ieder geval te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat de verzekeraar in het betreffende geval aan LEEF Fotografie uitkeert. Wanneer sprake is van een duurovereenkomst, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de laatst betaalde factuur door opdrachtgever.
 3. In aanvulling op artikel 14.2 is LEEF Fotografie dan alleen aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade dient men uitsluitend te verstaan: de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden: de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van LEEF Fotografie aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan LEEF Fotografie toegerekend kunnen worden: redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in dit artikel.
 4. LEEF Fotografie sluit iedere aansprakelijkheid uit voor indirecte schade die geleden wordt door het gebruik van door LEEF Fotografie geleverde diensten en/of producten, met uitzondering van situaties waarin de schade te wijten is aan opzet aan de kant van LEEF Fotografie.
 5. LEEF Fotografie is in ieder geval nimmer aansprakelijk voor: gevolgschade, schade door gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, gederfde winst en voor schade ontstaan door verlies van datagegevens bij het uitvoeren van de overeenkomst.
 6. Opdrachtgever vrijwaart LEEF Fotografie voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden ter zake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatige, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan contractant geleverde producten en diensten van LEEF Fotografie.

Artikel 15 – Onderbreking van de diensten en overmacht

 1. LEEF Fotografie is niet gehouden aan haar verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. Indien de overmacht gedurende een termijn van 60 dagen blijft voortbestaan, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is, wordt dan naar verhouding afgerekend.
 2. LEEF Fotografie is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waar LEEF Fotografie weinig of geen invloed op kan uitoefenen. LEEF Fotografie kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit een situatie waarin de tekortkoming te wijten is aan een derde partij met wie LEEF Fotografie een overeenkomst is aangegaan.
 3. Naast het bepaalde in lid 15.2 is onder overmacht zeker te verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie is aangenomen.
 4. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan elke van de wil van LEEF Fotografie onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien – die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert waaronder doch niet uitsluitend wordt begrepen: werkstaking, bovenmatig ziekteverzuim van ingehuurde derden door LEEF Fotografie, transportmoeilijkheden, brand, overheidsmaatregelen (zoals in- en uitvoerverboden en contingenteringen), bedrijfsstoringen bij LEEF Fotografie, wanprestatie door leveranciers van LEEF Fotografie waardoor LEEF Fotografie haar verplichtingen jegens de Wederpartij niet (meer) kan nakomen alsmede andere ernstige storingen in het bedrijf van LEEF Fotografie of diens leveranciers.

Artikel 16 – Duur overeenkomst en beëindiging

 1. Indien de overeenkomst betrekking heeft op het periodiek of anderszins regelmatig verlenen van diensten, wordt de overeenkomst in beginsel aangegaan tussen de partijen voor een duur van drie maanden, tenzij anders is overeengekomen.
 2. Het recht van tussentijdse opzegging van de overeenkomst door opdrachtgever is uitgesloten, onverminderd het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde.
 3. Beide partijen, zowel opdrachtgever als LEEF Fotografie, komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien de andere partij, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling, waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst.
 4. LEEF fotografie kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien zich dringende redenen voordoen, waaronder in ieder geval worden begrepen de gevallen waarin: aan opdrachtgever (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend; ten aanzien van opdrachtgever faillissement wordt aangevraagd of uitgesproken; het vermoeden bestaat dat opdrachtgever niet aan zijn of haar betalingsverplichting bij verlenging van de overeenkomst kan voldoen; opdrachtgever handelt in strijd met de openbare orde of de goede zeden, of enige uit de overeenkomst met LEEF Fotografie voortvloeiende verplichting; opdrachtgever inbreuk maakt op rechten van derden; opdrachtgever handelt in strijd met redelijke richtlijnen of aanwijzingen van LEEF Fotografie; opdrachtgever niet reageert op correspondentie per e-mail, telefoon en/of schriftelijk wel al dan niet aangetekend schrijven; bij terugkerende betalingsproblemen. LEEF Fotografie zal wegens deze beëindiging, zoals bepaalt in dit artikel, nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.
 5. Indien opdrachtgever op het moment van de ontbinding als bedoeld in artikel 16.3 en 16.4 reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaan making zijn. Bedragen die LEEF Fotografie vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.
 6. LEEF Fotografie behoudt het recht om haar algemene voorwaarden te wijzigen, ook voor reeds bestaande overeenkomsten. Indien LEEF Fotografie overgaat tot wijziging van de voorwaarden, stelt zij opdrachtgever hiervan op de hoogte. Het staat opdrachtgever vervolgens vrij om de overeenkomst te ontbinden vanaf het moment dat de nieuwe algemene voorwaarden gelding krijgen of tot ten hoogste zeven dagen na het inwerking treden van deze nieuwe algemene voorwaarden.

Artikel 17 – Conformiteit

 1. LEEF Fotografie zal bij de uitvoering van de overeenkomst zoveel mogelijk het in de offerte overeengekomen beoogde resultaat nastreven. Indien naar oordeel van de opdrachtgever de geleverde resultaten niet overeenkomen met het in de offerte overeengekomen beoogde resultaat, zullen de opdrachtgever en LEEF Fotografie in overleg treden om het geleverde alsnog aan de beoogde resultaten te laten voldoen.
 2. In aanvulling op hetgeen bepaald in artikel 17.1, zullen de kosten voor het meerwerk als bedoeld in dat artikel overeenkomstig het normale tarief van LEEF Fotografie worden gefactureerd aan de opdrachtgever, tenzij de opdrachtgever naar inziens van LEEF Fotografie aannemelijk kan maken dat de afwijkingen in het resultaat te wijten zijn aan de gebrekkige uitvoering van de overeenkomst aan de kant van LEEF Fotografie.
 3. Mocht vast komen te staan dat de gebrekkigheid van de door LEEF Fotografie te leveren diensten en/of producten voor rekening komt van LEEF Fotografie, heeft de opdrachtgever geen recht op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst, behoudens hetgeen bepaald in deze voorwaarden.

Artikel 18 – Bijzondere bepalingen foto opnamen

 1. LEEF Fotografie is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen.
 2. Indien er door toedoen van de opdrachtgever schade wordt aangebracht aan apparatuur van LEEF Fotografie, is de opdrachtgever gehouden de dagwaarde te vergoeden.
 3. De opdrachtgever is niet gerechtigd aangeleverd beeldmateriaal te bewerken.
 4. Producten welke door LEEF Fotografie worden geleverd zijn enkel voor het in de offerte overeengekomen gebruik. De geleverde producten mogen niet worden gebruikt voor andere doeleinden dan in eerste instantie in de offerte is overeengekomen.

Artikel 19 – Overige bepalingen

 1. In geval een beding in deze voorwaarden nietig mocht zijn dan wel vernietigd mocht worden, blijven de overige bepalingen onverminderd van toepassing. Aan het nietige dan wel vernietigde beding komt alsdan een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, waarop een beroep kan worden gedaan.
 2. LEEF Fotografie verzamelt en registreert persoonlijke en zakelijke gegevens van opdrachtgever en mag deze voor de uitvoering van de opdrachten vrij gebruiken.
 3. De algemene voorwaarden kunnen – op verzoek – ook worden opgemaakt in een andere taal dan de Nederlandse. Als er verschil van mening bestaat over de inhoud van de strekking van deze voorwaarden, zal de Nederlandse tekst bindend zijn. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing.
 4. Rechten en plichten voortvloeiende uit een overeenkomst kunnen slechts door de opdrachtgever op een derden worden overgedragen indien LEEF Fotografie hier schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.

Artikel 20 – Rechts- en forumkeuze

 1. Alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht.
 2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG) is uitgesloten.
 3. Ieder geschil met betrekking tot de tekst en uitleg van deze Algemene Voorwaarden en een rechtsbetrekking tussen LEEF Fotografie en opdrachtgever, zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Vragen of onduidelijkheden?

Zijn er vragen of onduidelijkheden na het doorlezen van de algemene voorwaarden? Neem contact met op door het contactformulier in te vullen, of door een mailtje te sturen naar eefje@leeffotografie.nl